Subsidie mogelijkheid via de BOKD

Een update over de subsidiemogelijkheid via de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe


De Subsidie Wijk-buurt-dorp initiatieven zijn nu geopend. Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor hun initiatief. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige thuiszorg. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om in de eigen wijk, buurt of dorp te wonen.


Op 28 maart hebben GS besloten opnieuw budget beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling Wijk-Buurt-Dorpsinitiatieven. Dit betekent dat er in plaats van € 360.000 nu € 660.000 beschikbaar is gedurende de looptijd van de regeling. Dit had echter als consequentie dat de huidige subsidieregeling opnieuw formeel gepubliceerd moest worden in het Provinciaal Blad. Inmiddels is de nieuwe regeling van kracht.


Het is nu mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen.Voorwaarden


De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties die lokaal actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein binnen de provincie Drenthe. Het initiatief moet betrekking hebben op minstens een van onderstaande thema's:

 

• leefbaarheid en bereikbaarheid

• wonen

• armoede en laaggeletterdheid

• gezondheid en vitaliteit

• iedereen doet mee (inclusie)

• onderwijskwaliteit en gelijke kansen

 

Op de website 'Sociale Agenda' staat meer informatie over deze thema's. Tip: bekijk deze informatie; dan kunt u in het aanvraagformulier een goede keuze maken aan welk thema uw aanvraag voldoet.

 

Een van de voorwaarden is dat het initiatief minimaal drie jaar in stand blijft.

 

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.