Ecologisch bermbeheer

Dit jaar werken Landschapsbeheer Drenthe, FLORON en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe aan de uitvoering van het project Bermscouts. Het doel van dit project is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en overhoeken van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei. Ook vanuit de gemeente Coevorden doen vrijwilligers mee aan het project en zijn of gaan vrijwilligers aan de slag met het monitoren van bermen. Meer over het project staat op: www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts/

Als onderdeel van dit project organiseren we op woensdag 8 september een excursie en veldinstructie vanuit het dorpshuis in Wachtum. De excursie gaat (vanaf de kruising met de Noordenveldseweg) via de Doemsdijk en de Stroomstukkendijk naar de Klenckerbrug. De gemeente gaat de bermen langs dit traject pas na 8 september maaien.

Daarom verzoeken wij, de uitvoerenden van het project, de bewoners/gebruikers langs bovenstaande wegen de bermen hier niet op eigen gelegenheid te gaan maaien voor 8 september.

Bij voorbaat dank hiervoor.