Jaarvergadering Dorpsbelangen Wachtum e.o.

1 juni 2017 – 20:00 uur
Dorpshuis De Kom

Op 1 juni legt het bestuur van Dorpsbelangen Wachtum eo op de jaarvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. Dat hoort zo volgens de statuten. Maar het is ook een moment om in discussie te gaan over plannen die leven bij het bestuur, of initiatieven die worden aangedragen door de inwoners.
De secretaris levert een voortgangsverslag van de projecten die zijn afgesloten, dan wel nog gaande zijn. De penningmeester legt verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
Voor de pauze zal verslag worden gedaan van de stand van zaken rond het Glasvezel project.

Na de pauze kunt U meepraten over het Verkeersplan Wachtum 2018. De gemeente is van plan in 2018 grootschalig onderhoud uit te voeren aan het rioleringsstelsel aan Oostereind, Middendorp en Westereind. Dit betekent dat herbestrating nodig is. Dit geeft de gelegenheid om na te denken over de vorm van herbestrating, snelheid beperkende maatregelen, verlichting en straatmeubilair. Vanwege de gemeente begroting 2018 moeten de plannen van Wachtum medio 2017 worden ingediend.
De Projectgroep Verkeer van Dorpsbelangen heeft inmiddels een aantal mogelijkheden verkend. Voor we die definitief bij de gemeente indienen, horen we graag Uw mening. U kunt de plannen mede vorm geven! Kom daarom naar de jaarvergadering op 1 juni.

De agenda:
1. Opening (20.00 uur)
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag en benoemingen kascommissie
7. Bestuurswisseling (Arnold Zandbergen verlaat bestuur, wordt als secretaris opgevolgd door Bert Raterink en als bestuurslid door Joke Eising)
8. Glasvezel (stand van zaken) – Bert Raterink
Pauze (20:45-21:00 uur)
9. Verkeersplan en herinrichting dorpsstraten als riolering wordt vernieuwd in 2018 (Projectgroep Verkeer)
10. Wvttk / Rondvraag
11. Sluiting (ca. 23.00 uur)