Agenda dorpenronde gemeente en dorpsbelangen 10 december

 

Gaat niet door, er komt binnenkort een nieuwe datum.

Overleg Gemeentebestuur B&W) met Vereniging Dorpsbelangen Wachtum eo (VDW) en inwoners van Wachtum 10 december 2018
Agenda

1. Welkom
2. Verslag overleg 7 december 2017
3. Herstructurering Wachtum
• Namens de gemeente (Bert Veltink):
Vraag: hoe ervaren jullie de samenwerking met de gemeente inzake de renovatie.
• Wachtum:
• Omgeving monument is rommelig;
Vraag: wordt de ruimte/groen om het monument weer hersteld?
Bestuur VDW: er is een bestratingsplan gemaakt voor de ruimte rond het monument, maar
nog niets afgesproken over het herstel van de beplanting.

• Noordenveldseweg
Vraag: Er zijn geen maatregelen genomen om snelheid inkomend verkeer te remmen, terwijl de 30km zone pas bij het dorpshuis begint; waarom niet bij de komgrens?
Vraag: kunnen er niet alsnog maatregelen worden getroffen zoals één kant van de weg afsluiten met bloembakken om het inkomend verkeer af te remmen?
4. Verlichting Giestee
Voorgeschiedenis; speelt al veel langer maar uit verslagenrecente dorpenrondes komt het volgende:
Verslag 10 april 2013
VDW e.o. vindt dat de straatverlichting aan het Oosterend van Zwols naar Renting onvoldoende en onveilig is. Burgemeester zegt dat we er destijds over gehad hebben en dat er nu andere argumenten zijn om er nog eens naar te kijken.
Verslag 7 december 2017
Punt 3.4 Slechte verlichting op de buitenwegen
Jaap: de verlichting in de ‘Giestee’ is erg slecht.
Jan: er is een brief naar alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke belangen gegaan om mee te denken over schoolroutes en andere routes naar publieke gebouwen in relatie met het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied (= het verlichtingsplan). Dit is nog een lopend proces. Alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke belangen worden en blijven betrokken bij de voortgang van het proces.
Wim: er komt nieuwe belijning op de ‘Giestee’; slechte weersomstandigheden waren een vertragende factor.
Vraag: Wat is de stand van zaken? Op de website was er over het verlichtingsplan niets te vinden.
5. Woonwensenonderzoek en te ondernemen stappen
Samenvatting [presentatie] Dorpsbelangen Wachtum e.o. heeft in samenwerking met het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) in 2018 een woonwensen onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen waarom voormalige, huidige en toekomstige inwoners voor wonen in Wachtum kiezen en onder welke voorwaarden. Van de uitgezette 157 formulieren werden er 120 door huishoudens ingevuld en 10 door woningzoekenden. Van de 120 respondenten zijn 113 (94%) tevreden of zeer tevreden met het wonen in Wachtum; 54 respondenten hebben aangegeven dat ze in de (nabije) toekomst anders willen wonen in of buiten Wachtum. Anders wonen wordt op twee manieren ingevuld: ofwel een andere woning of het aanpassen van de huidige woning.
Van de 19 huishoudens die verhuisplannen hebben, willen zeven Wachtum uit, negen per se in Wachtum blijven en drie maakt het niet uit. Er zijn 10 woningzoekenden tussen de 18-35 jaar, waarvan zeven een koopwoning zoeken, maar slechts twee boven een koopprijs van €150,000.
Ouderen (> 45 jaar) willen vooral hun woning levensloop bestendig maken (18) of de huidige woning opsplitsen (6). Woningruil en opsplitsing, evenals het levensloop bestendig maken, bieden kansen om binnen het bestaande woningaanbod de huidige en toekomstige bewoners van Wachtum een woning op maat te bieden, waardoor men niet gedwongen wordt om naar elders te verhuizen.
De volgende stap is om met hen die aangegeven hebben dat te willen in gesprek te gaan om te proberen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Vraag: hoe past de uitkomst in de Woonvisie van de gemeente?
6. Inventarisatie Zorgvraag Welzijn
Het onderwerp Inventarisatie Zorgvraag als uitvloeisel van de Dorpsvisie staat geagendeerd voor 2019
Vraag: Heeft de gemeente ervaring met het inventariseren van de zorgvraag? Zijn er suggesties met wie binnen de gemeente of met welke organisatie dit soort inventarisatie kan orden opgepakt.
7. Weelderig Wachtum
Sinds enkele jaren worden de ingangen van het dorp bij het bord komgrens opgesierd door bloeiende begroeiing. Per abuis heeft een ijverige ambtenaar bij het opschonen van de bermen de aanplant afgemaaid.
Vraag: met de betreffende ambtenaar kon een afspraak worden gemaakt, mar hoe kunnen we dit structureel verankeren?

8. Meer Bewegen voor Ouderen
Net als voorgaande jaren heeft MBvO een subsidievraag ingediend bij de gemeente.
Vraag: Is er zicht op hoe de financiering van dit soort subsidies volgend (en komende) jaar (en) geregeld wordt

9. Gelegenheid voor overige vragen

10. Sluiting